بانک سوالات امتحانی رایگان ***ارادتمند هموطنان عزیز*** http://argp.mihanblog.com 2019-08-20T17:48:42+01:00 text/html 2019-05-15T07:39:32+01:00 argp.mihanblog.com علیرضا گوهری دانلود رایگان سوالات امتحانی پایه ی پنجم ابتدایی http://argp.mihanblog.com/post/1148 <div align="center"> دانلود رایگان سوالات امتحانی پایه ی پنجم ابتدایی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8360509000/1.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8360509034/1q.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div> text/html 2019-05-08T06:27:51+01:00 argp.mihanblog.com علیرضا گوهری طرح درس كلاس پنجم ابتدایی http://argp.mihanblog.com/post/1147 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">طرح درس كلاس پنجم ابتدایی</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://s9.picofile.com/file/8359670326/1a.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></b></font></div></div> text/html 2019-05-07T05:16:16+01:00 argp.mihanblog.com علیرضا گوهری چك لیست های كلاس چهارم ابتدایی سال 98 http://argp.mihanblog.com/post/1146 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> چك لیست های كلاس چهارم ابتدایی سال 98</b></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://s9.picofile.com/file/8359670326/1a.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></b></font></div> text/html 2017-10-15T05:30:00+01:00 argp.mihanblog.com علیرضا گوهری 2-دانلود اسلایدها و فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم http://argp.mihanblog.com/post/1122 <div align="center"><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#000099">دانلود اسلایدهای آموزشی علوم پایه‌ی ششم</font><br><font color="#FF0000">اسلایدهای علوم پایه‌ی ششم<br>(2)<br></font><font color="#000099">علوم پایه‌ی ششم</font><br><font color="#FF0000">فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم</font></font></b></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8308688934/147.jpg" alt="" hspace="0" align="absmiddle" height="297" width="397" vspace="0" border="0"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8308695834/854.jpg" alt="" hspace="0" align="absmiddle" height="304" width="381" vspace="0" border="0"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" src="http://images.persianblog.ir/338372_PoDeFGWl.gif" alt="" data-mce-src="http://images.persianblog.ir/338372_PoDeFGWl.gif" data-mce-style="vertical-align: middle;" height="141" width="177"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8201959550/1q.gif" alt="" hspace="0" align="absmiddle" vspace="0" border="0"></p></div> <br></div> text/html 2017-10-10T09:36:07+01:00 argp.mihanblog.com علیرضا گوهری 1-دانلود اسلایدها و فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم http://argp.mihanblog.com/post/1121 <div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#000099">دانلود اسلایدهای آموزشی علوم پایه‌ی ششم</font><br><font color="#FF0000">اسلایدهای علوم پایه‌ی ششم<br>(1)<br></font><font color="#000099">علوم پایه‌ی ششم</font><br><font color="#FF0000">فیلم های آموزشی علوم پایه‌ی ششم</font></font></b></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8308688934/147.jpg" alt="" hspace="0" height="297" width="397" vspace="0" border="0" align="absmiddle"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8308695834/854.jpg" alt="" hspace="0" height="304" width="381" vspace="0" border="0" align="absmiddle"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" src="http://images.persianblog.ir/338372_PoDeFGWl.gif" alt="" data-mce-src="http://images.persianblog.ir/338372_PoDeFGWl.gif" data-mce-style="vertical-align: middle;" height="141" width="177"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8201959550/1q.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></p></div> text/html 2017-03-15T11:16:40+01:00 argp.mihanblog.com علیرضا گوهری طرح درس دروس ابتدایی http://argp.mihanblog.com/post/1071 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">طرح درس دروس ابتدایی<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8290654192/tarhedars.jpg" alt="" hspace="0" height="394" align="absmiddle" border="0" width="558" vspace="0"><br></font></font><br><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" src="http://images.persianblog.ir/338372_eThikL4z.gif" alt="" data-mce-src="http://images.persianblog.ir/338372_eThikL4z.gif" data-mce-style="vertical-align: middle;" height="51" width="399"></p> </div> text/html 2017-03-05T06:17:14+01:00 argp.mihanblog.com علیرضا گوهری دانلود پیك نوروزی ابتدایی http://argp.mihanblog.com/post/1067 <div align="center"><strong><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small;">دانلود پیک بهاری کلاس اول و چهارم ابتدایی</span></strong><br><br><img data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8289138000/pikk222.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8289138000/pikk222.jpg" data-mce-style="vertical-align: middle;" style="vertical-align: middle;" height="307" width="450"><br><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" src="http://images.persianblog.ir/338372_Wt9hheHm.gif" alt="" data-mce-src="http://images.persianblog.ir/338372_Wt9hheHm.gif" data-mce-style="vertical-align: middle;" height="45" width="350"></p></div> text/html 2017-01-18T09:55:21+01:00 argp.mihanblog.com علیرضا گوهری 2- دانلود سوالات امتحانی کلاس چهارم ابتدایی http://argp.mihanblog.com/post/1054 <div align="center"><div align="center"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">دانلود سوالات&nbsp;امتحانی کلاس چهارم ابتدایی 2<br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" src="http://images.persianblog.ir/338372_OLSoWOKs.gif" alt="" data-mce-src="http://images.persianblog.ir/338372_OLSoWOKs.gif" data-mce-style="vertical-align: middle;" height="27" width="95"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">سوالات جدید هستند 1395</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/8283239984/338372_Scza0241.gif" alt="" hspace="0" height="217" align="" width="304" vspace="0" border="0"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" src="http://images.persianblog.ir/338372_Wt9hheHm.gif" alt="" data-mce-src="http://images.persianblog.ir/338372_Wt9hheHm.gif" data-mce-style="vertical-align: middle;" height="45" width="350"></p></div></div>